Vanaf 2024 is het in Europa afgelopen met crypto-fraude, oneerlijke concurrentie en handelen met voorkennis. Dat is tenminste het streven van de Europese Unie. Verschillende organen buigen zich over de MiCA-verordening, een wettelijk kader van cryptoregels waaraan alle 27 lidstaten van de EU moeten gaan voldoen. Tot nu toe waren EU-landen zelf verantwoordelijk voor nationale regelgeving en bestond er nog geen uniform pakket aan regels. Wat betekent de nieuwe ‘Markets in Crypto-Assets’ (MiCA) regelgeving voor de industrie? En wat betekent het voor investeerders en consumenten? 

MiCA is ingepland voor 2024, aan de inhoud wordt nog gesleuteld

Dat EU-regulering eraan komt, ligt inmiddels vast. Op 5 juni van dit jaar heeft de Europese Commissie het wetsvoorstel voor MiCA goedgekeurd en doorgestuurd naar het Europees Parlement. Verschillende bestuurlijke Europese organen moeten het voorstel bekijken, op haalbaarheid toetsen en goedkeuren.
De inhoud van MiCA is openbaar gemaakt, maar nog niet definitief. Naar verwachting treedt de nieuwe wetgeving op zijn vroegst vanaf begin 2024 in werking. Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel in het Nederlands (of hier voor de Engelse variant).

Wat is het doel van MiCA?

Met de verordening wordt gestreefd naar ‘het reguleren van Europese markttoegang voor crypto-instellingen, -bedrijven en -aanbieders. Crypto-assets moeten aan bepaalde eisen gaan voldoen voordat deze mogen worden verhandeld, en aanbieders van crypto(diensten) zullen zich moeten houden aan bindende regels. Deze regels moeten ervoor zorgen dat investeerders en consumenten beter worden beschermd tegen alle mogelijke vormen van misbruik binnen de sector. De regelgeving verkleint de kans dat mensen bijvoorbeeld ten prooi vallen aan ‘pump-en-dump’ praktijken – een vorm van koersmanipulatie van cryptomunten waarbij de meeste investeerders hun inleg verliezen. Daarnaast moet integere en volledig informatie aanwezig zijn voor iedere cryptomunt die via de aanbieder verkrijg- of verhandelbaar is. MiCA wijst aanbieders van crypto(diensten) een grote, verplichte rol toe in de bescherming van investeerders.

Door de regels in de EU-landen gelijk te trekken, ontstaat een markt waarin aanbieders van crypto op een eerlijke manier met elkaar kunnen concurreren. MiCA wordt dus niet ontwikkeld vanuit een negatieve houding ten opzichte van crypto. Regulering is belangrijk voor zowel de consument als de industrie en wordt in grote lijnen positief ontvangen.

Een aantal belangrijke aspecten van MiCA

  • Uitgevers van crypto worden verplicht om een whitepaper op te stellen. Dit is een voor iedereen toegankelijk document, dat het project achter een munt of token beschrijft. Alle informatie die belangrijk is voor investeerders zal daarin breed uiteengezet moeten worden. De uitgevers van munten zullen juridisch aansprakelijk zijn voor onjuistheden in de whitepapers en moeten deze up-to-date houden.
  • Reclame maken mag alleen op een herkenbare, eerlijke, duidelijke en niet-misleidende manier. Er moet ook worden verwezen naar de whitepapers, als er specifieke munten worden genoemd.
  • Aanbieders van crypto(diensten) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen van hun klanten, als die het gevolg zijn van problemen bij de aanbieder. Dit kan te maken hebben met interne problemen, als de servers vastlopen bijvoorbeeld. Het geldt ook voor schade als gevolg van externe dreigingen zoals diefstal of een cyberaanval. Aan de hoogte van de vergoedingen zit geen plafond. De kans is daarom groot dat van aanbieders zal worden verlangd dat zij over voldoende garanties beschikken om mogelijke claims te kunnen uitbetalen. In de vorm van eigen kapitaal en verzekeringen bijvoorbeeld.
  • (Crypto)tegoeden van klanten mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet door aanbieders worden aangewend voor eigen gebruik. De activa van de klant moet apart worden gehouden van de activa van de aanbieder.
  • Van aanbieders wordt verlangd volledig transparant te zijn en op deskundige manier informatie te verschaffen over zowel de munten, als de kosten van de diensten die zij aanbieden. Zij moeten het onderste uit de kan halen om investeerders en de consument juist en volledig te informeren, en hen beschermen tegen alle mogelijke vormen van misbruik.
  • Aanbieders dienen alle denkbare maatregelen toe te passen om (crypto)tegoeden en vertrouwelijke gegevens van klanten te beveiligen. Hieronder valt ook het aanleggen van een duidelijke en goed beveiligde technische infrastructuur op websites en bijvoorbeeld trading-apps.
  • Strikte regels op het gebied van KYC (Know Your Customer) worden in alle EU-landen gelijk getrokken.

NFTs en Stablecoins

Aangezien voor stablecoins zoals Tether en USDC geen whitepapers bestaan, is het nog de vraag of de handel daarin in Europa blijft toegestaan. Er zullen in ieder geval scherpe regels komen met betrekking tot de dekking van de waarde van stablecoins.

Non-fungible Tokens (NFTs) vallen momenteel niet onder de regulering van MiCA. De Europese Commissie heeft wel aangegeven om nader onderzoek te doen naar NFTs. De regulering daarvan wordt op termijn mogelijk meegenomen in de ‘digital asset’ AML/CFT wetgeving.

Bitcoin Meester en MiCA

De cryptomarkt staat in het algemeen positief tegenover de invoering van eenduidige richtlijnen. Aanbieders van crypto(diensten), investeerders en consumenten worden daardoor beter beschermd. Zo denkt Bitcoin Meester er ook over. De drempel voor het toetreden tot de markt wordt hoger, voor zowel uitgevers als aanbieders van crypto. Transparantie en juridische aansprakelijkheid kunnen bovendien meer vertrouwen in de cryptobranche wekken. Dat komt iedereen ten goede.

Bitcoin Meester zet zich onophoudelijk in om misstanden te voorkomen en de bescherming van de klant en fondsen te verzekeren. Dit zijn drie belangrijke maatregelen die Bitcoin Meester daartoe neemt:

  1. De stichting Derdengelden, waarmee cryptofondsen en geldtegoeden van klanten worden gescheiden van het vermogen van Bitcoin Meester. Mocht ooit sprake zijn van bijvoorbeeld een failissement, dan kunnen schuldeisers geen aanspraak maken op de eigendommen van onze klanten.
  2. Het cold-storage beleid: het overgrote merendeel van alle crypto wordt offline bewaard zodat het in het geval van een hack niet kwetsbaar is. 
  3. Bitcoin Meester hanteert een strikt registratiebeleid en voldoet aan alle eisen die voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die Bitcoin Meester treft verwijzen wij u graag door naar dit artikel: Not your keys, not your worries