Oorspronkelijk had de nieuwe Implementatiewet gebaseerd op de Europese AMLD5 richtlijn afgelopen januari geïmplementeerd moeten worden. Na een aantal maanden vertraging is de wetswijziging afgelopen 21 april officieel aangenomen door de Eerste Kamer.

Echter waren er nog een aantal vraagstukken zoals de invoerdatum, de kosten die het met zich meebrengt en wat de eisen zijn om een vergunning te kunnen verkrijgen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft hierover nu meer duidelijkheid verschaft.

De nieuwe wet naar verwachting 18 mei in werking treden. Hierna volgt er een overgangsperiode van 6 maanden.

De DNB zegt hierover het volgende:

Bestaande cryptodienstverleners die een registratieverzoek indienen voor de inwerkingtreding van de wet mogen hun bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten gedurende een overgangstermijn van zes maanden. Ze moeten in die periode al wel aan de vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen en vallen daarom dan ook al onder toezicht.

Bitcoin Meester voldoet aan alle voorwaarden zover deze bekend zijn.

Kosten

De totale kosten voor het cryptotoezicht voor 2020 zijn door de DNB begroot op 1,7 miljoen Euro. Dit bedrag wordt bij de instellingen in rekening gebracht en zal bestaan uit de kosten voor eenmalige handelingen, te weten de registratie en de toetsingen van beleidsbepalers en een basisbedrag voor het doorlopend toezicht. 

Het basisbedrag is bepaald op basis van een schatting van het aantal partijen dat onder toezicht zal komen te staan. Vanwege de onzekerheid die het met zich meebrengt er geen onnodig hoge kosten in rekening moeten worden gebracht acht de minister het redelijk om rekening te houden met een ruim aantal nieuwe toetreders.
Dit zorgt ervoor dat het te betalen bedrag voor doorlopend toezicht in 2020 in ieder geval onder de 20.000 Euro zal zijn. Dit bedrag is lager dan in eerste instantie werd begroot en Bitcoin Meester zal de kosten die het met zich meebrengt dekken.

Het bedrag voor volgend jaar staat er echter los van, de DNB zegt over het jaar 2021 het volgende:

Mocht een deel van de kosten in 2020 niet worden gedekt door de kosten voor de eenmalige handelingen en het basisbedrag voor doorlopend toezicht, dan zal dit in 2021 worden verrekend met de dan geregistreerde partijen. In 2021 kan echter, in tegenstelling tot dit jaar, bij de doorberekening rekening worden gehouden met een maatstaf, te weten omzet, waardoor de doorberekening evenredig plaats kan vinden en instellingen naar draagkracht bij zullen dragen. 

Bitcoin Meester vertrouwt erop dat alle genomen maatregelen en documenten in orde zijn en de registratieplicht geen obstakel vormt voor haar dienstverlening.